top of page

Spółka PAD RES Investments S.A. została utworzona w celu prowadzenia działalności wytwarzania energii elektrycznej (PKD 35.11.Z) i została zarejestrowana 21 kwietnia 2015 r.

 

Siedziba spółki mieści się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19.

 

Spółka PAD RES Investment S.A. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000554096, NIP 5272734925.

 

Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł, opłacony w całości.

bottom of page